実習風景03

Học về vai trò của nghề điều dưỡng thông qua việc tìm hiểu sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh cần chăm sóc. Sinh viên học kỹ năng giáo tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và với các nhân viên trong các ngành nghề y tế khác nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Học các phương pháp hỗ trợ người bệnh một cách an toàn và an tâm.